Algemene Voorwaarden Evenementen

1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1      Blizz Business: de eenmanszaak van Debby Gransier, gevestigd en kantoorhoudende te (6451 CG) Schinveld aan de Jabeekerstraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 14095390;

1.2      Evenement: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysiek dan wel digitaal door Blizz Business georganiseerde netwerkbijeenkomsten, lezingen en dergelijke bij te wonen of te volgen;

1.3      Bezoeker: natuurlijk persoon, rechtspersoon of overheidsorganisatie die een toegangsbewijs heeft gekocht voor een Evenement;

1.4      Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Evenementen van Blizz Business;

1.5      Overeenkomst: Overeenkomst tussen Blizz Business en Bezoeker;

1.6      Portal: de website waarop Bezoeker zich kan aanmelden voor een Evenement;

1.7      Website: www.blizzbusiness.nl

2.  Toepasselijkheid

2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Evenementen door, namens of met Blizz Business georganiseerd.

2.2      Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de eventueel door Bezoeker gehanteerde algemene voorwaarden. Voor zover nodig wijst Blizz Business hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bezoeker  van de hand.

2.3      Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet-afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

2.4      Bij strijdigheid tussen de inhoud van een eerder tussen Blizz Business en Bezoeker gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld een lidmaatschap van Blizz Business) en de Algemene Voorwaarden Evenementen, prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden voor zover dit betrekking heeft op het Evenement waar Bezoeker zich voor heeft aangemeld.

2.5      Blizz Business behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bezoeker wordt van een dergelijke wijziging in kennis gesteld, waarna de gewijzigde voorwaarden deel uitmaken van de Overeenkomst tussen partijen.

3.  Totstandkoming en duur Overeenkomst

3.1      De Overeenkomst inzake het bezoeken van een Evenement tussen Blizz Business en Bezoeker komt tot stand op het moment dat Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij Blizz Business dan wel bij een door Blizz Business ingeschakeld Portal koopt.

3.2      Alleen aanschaf bij de door Blizz Business erkende Portals of bij Blizz Business zelf garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op Bezoeker.

3.3      Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Blizz Business verstrekt document of een door of vanwege Blizz Business verstrekte barcode of elektronisch toegangsbewijs.

3.4      Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt. Het toegangsbewijs geeft slechts de houder recht op bijwonen van het Evenement. Het toegangsbewijs geeft dus toegang aan één persoon.

3.5      Toegangsbewijzen worden door Blizz Business niet teruggenomen.

3.6      Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. Blizz Business mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende (Bezoeker of zijn/haar vervanger) daarop is. Blizz Business is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.

3.7      Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

De Overeenkomst eindigt van rechtswege na deelname door de Bezoeker aan het Evenement.

4.  Verplichtingen Bezoeker

4.1      Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden bevindt. Bezoeker is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, het toegangsbewijs te tonen.

4.2      Indien daarom wordt verzocht, is Bezoeker verplicht mee te werken aan fouillering bij bezoek aan het Evenement.

4.3      Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van Evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Blizz Business in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van Evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

4.4      Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement. Blizz Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of bewaring genomen zaken.

4.5      Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Blizz Business verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken en/of digitale aankondigingen. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.6      Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, etenswaren in welke verpakking dan ook en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.7      Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Blizz Business, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het Evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod mede ten aanzien van elektronische rookwaren. Blizz Business behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien Blizz Business dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

5.  Opschorten, annuleren en overmacht

5.1      Blizz Business heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Blizz Business niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen op grond van bijvoorbeeld de volksgezondheid, of de ziekte of verhindering van bijvoorbeeld sprekers of artiesten.

5.2      Blizz Business is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De Overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade, behoudens de terugbetaling aan Bezoeker van het toegangsbewijs.

5.3      Blizz Business behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een Evenement te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het Evenement. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Indien mogelijk wordt Bezoeker een passend alternatief geboden. Als Bezoeker hiervan gebruik maakt wordt het toegangsbewijs niet terugbetaald. Indien Bezoeker geen passend alternatief kan worden geboden of Bezoeker geen gebruik maakt van het geboden alternatief, is Blizz Business niet gehouden tot enige schadevergoeding behoudens terugbetaling aan Bezoeker van het toegangsbewijs.

6.  Aansprakelijkheid & vrijwaring

6.1      Blizz Business is gedurende het Evenement niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of verlies van zaken van Bezoeker en/of van derden. Onder zaken van Bezoeker wordt tevens begrepen vervoersmiddelen, lading en/of inventaris van vervoersmiddelen, schriftelijke bescheiden, waardepapieren en digitale bestanden.

6.2      Blizz Business zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde programma en tijdschema zal worden uitgevoerd. Het staat Blizz Business echter vrij het programma van een Evenement te wijzigen. Blizz Business is niet aansprakelijk voor afwijkingen in programma en/of tijdschema en voor (eventuele) schade welke daardoor voor Bezoeker en/of derden mocht ontstaan.

6.3      Blizz Business is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen ‐maar niet beperkt tot ‐ gevolgschade zoals gederfde winst of gemiste kansen.

6.4      Iedere aansprakelijkheid van Blizz Business is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Blizz Business gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico, behoudens in geval dwingend recht zich daartegen verzet of als de schade door Blizz Business is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Blizz Business zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben.

6.5      Indien, om wat voor reden dan ook, uit hoofde van de door Blizz Business gesloten aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van Blizz Business beperkt tot de prijs van het toegangsbewijs voor het Evenement dat Bezoeker heeft gekocht.

6.6      Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Bezoeker jegens Blizz Business in verband met het Evenement vervallen zodra een periode van zes maanden is verstreken na de dag waarop Bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden en in ieder geval zes maanden na de datum van het Evenement.

7.  Intellectueel eigendom en bescherming bedrijfsgeheimen

7.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Blizz Business de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door Blizz Business gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, berekeningen, programmatuur en dergelijke, met uitzondering van expertiserapporten.

7.2      De rechten op de in het vorige lid van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Blizz Business ongeacht of aan Bezoeker voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

7.3      Bezoeker is gehouden de aan Bezoeker verstrekte gegevens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel op eerste verzoek binnen een door Blizz Business gestelde termijn te retourneren.

8.  Privacy en gegevensbescherming

8.1      Blizz Business bewaakt de privacy van Bezoeker en handelt daarbij volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe hanteert Blizz Business een privacyverklaring die te raadplegen is op de Website van Blizz Business en op verzoek wordt toegestuurd.

9.  Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1      De rechtsverhouding tussen Bezoeker en Blizz Business is onderworpen aan het Nederlandse recht, ook als de werkzaamheden van Blizz Business plaatsvinden in een ander land dan Nederland of indien Bezoeker gevestigd is in een ander land dan Nederland.

9.2      Alle geschillen die betrekking hebben op het Evenement en/of de leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening van Blizz Business, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in de rechtbank Limburg, locatie Maastricht worden beslecht.