1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. Blizz Business: de eenmanszaak van Debby Gransier, gevestigd en kantoorhoudende te (6451 CG) Schinveld aan de Jabeekerstraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 14095390;
 2. Lid: natuurlijk persoon die zich voor een Lidmaatschap van Blizz Business heeft aangemeld en door Blizz Business is geaccepteerd;
 3. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Blizz Business;
 4. Overeenkomst: Overeenkomst tot lidmaatschap tussen Blizz Business en het Lid;
 5. Netwerkbijeenkomst: Door Blizz Business per regionaal team georganiseerde bijeenkomst waar op een aansprekende locatie en met een programma met een actueel thema, een inspirerende spreker en – indien mogelijk – een netwerkborrel en -diner, gelegenheid is om in contact te komen met leden van het eigen regionale team en met deelnemende leden van andere regionale teams;
 6. Website: www.blizzbusiness.nl

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschapsovereenkomsten gesloten met en Netwerkbijeenkomsten door, namens of met Blizz Business georganiseerd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de eventueel door Lid gehanteerde algemene voorwaarden. Voor zover nodig wijst Blizz Business hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Lid van de hand.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet-afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
 4. Blizz Business behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Lid wordt van een dergelijke wijziging in kennis gesteld, waarna de gewijzigde voorwaarden deel uitmaken van de Overeenkomst tussen partijen.

 

3. Totstandkoming en duur Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot Lidmaatschap van Blizz Business start nadat een natuurlijke persoon zich daartoe heeft aangemeld én nadat Blizz Business de aanmelding heeft geaccepteerd.
 2. De Overeenkomst voor een Lidmaatschap duurt precies één jaar, beginnend start op de dag na acceptatie van het lidmaatschap van Lid door Blizz Business (het Lidmaatschapsjaar).
 3. Het lidmaatschap eindigt:
  • door opzegging door Lid per brief of per e-mail. Opzegging kan na minimaal 1 jaar lidmaatschap en alleen tegen het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.
  • bij overlijden van Lid, tenzij een natuurlijke persoon die verbonden of werkzaam is voor hetzelfde bedrijf als het overleden Lid het lidmaatschap wenst voort te zetten, en slechts indien Blizz Business deze persoon accepteert;
  • door ontzetting op grond van artikel 7.
 4. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet aan een derde (natuurlijke) persoon worden overgedragen, tenzij deze derde werkzaam is bij of verbonden is aan hetzelfde bedrijf waar het overdragende Lid werkzaam of aan verbonden is én de Contributie voor het overdragende Lid ook door dat bedrijf is betaald.

 

4. Contributie

 1. Lid is verplicht om per ieder nieuw Lidmaatschapsjaar Contributie te betalen aan Blizz Business.
 2. De hoogte van de Contributie voor het opvolgende lidmaatschapsjaar wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op uiterlijk 1 januari voorafgaand aan het Lidmaatschapsjaar.
 3. Betaling van de Contributie dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum waarbij geen recht op opschorting, korting of verrekening bestaat, en wel op een door Blizz Business aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien Lid niet binnen de termijn van 14 dagen de Contributie heeft betaald, is Lid van rechtswege in verzuim en is Blizz Business gerechtigd Lid de toegang tot alle Netwerkbijeenkomsten te weigeren totdat betaling van de achterstallige facturen heeft plaatsgevonden. Bovendien is Lid dan zonder nadere aankondigingen de wettelijke handelsrente en kosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, verschuldigd.
 5. Bij tussentijdse opzegging door Lid vindt geen restitutie van betaalde Contributie plaats. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Lid zijn vorderingen van Blizz Business op Lid onmiddellijk opeisbaar en kan Blizz Business Lid de toegang tot Netwerkbijeenkomsten weigeren zonder dat Lid of curator recht heeft op pro rato restitutie van Contributie of enige andere schadevergoeding.

 

5. Netwerkbijeenkomsten

 1. Lid sluit zich aan bij één van de regionale netwerkteams van Blizz Business. Per regionaal team organiseert Blizz Business gedurende het kalenderjaar de volgende Netwerkbijeenkomsten: negen (9) Netwerkontbijten, drie (3) Netwerkdiners en twee (2) Netwerkborrels.
 2. Lid heeft pas na betaling van de Contributie toegang tot de door Blizz Business voor het regionale team van Lid, georganiseerde Netwerkbijeenkomsten.
 3. De kosten van de eigen verteer (ontbijt, diner, lunch en andere consumpties) zijn voor rekening van Lid. Lid zal op de door Blizz Business aangegeven wijze zijn verteer bijhouden en/of betalen.
 4. Het is Lid toegestaan deel te nemen aan Netwerkbijeenkomsten van andere dan het eigen regionale team waar Lid bij is aangesloten, echter slechts indien en voor zover Lid de Netwerkbijeenkomsten van het eigen regionale team heeft bijgewoond.

 

6. Opschorten Netwerkbijeenkomsten

 1. Blizz Business behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een Netwerkbijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor de Netwerkbijeenkomst. Lid ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail bericht.
 2. Blizz Business heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Blizz Business niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen op grond van bijvoorbeeld de volksgezondheid, of de ziekte of verhindering van bijvoorbeeld sprekers of artiesten.
 3. Indien Blizz Business op grond van artikel 5.1 of artikel 5.2 een Netwerkbijeenkomst heeft opgeschort, dan wordt – indien mogelijk – Lid een passend alternatief geboden. Een digitale Netwerkbijeenkomst is bij opschorting als gevolg van overheidsmaatregelen te allen tijde een volwaardig alternatief.
 4. Indien Lid geen passend alternatief kan worden geboden of Lid geen gebruik maakt van het geboden alternatief, is Blizz Business niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 5. Blizz Business is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De Overeenkomst kan door Lid pas na afloop van deze termijn worden ontbonden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat na deze termijn nog door Blizz Business zou moeten worden nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade behoudens terugbetaling van het pro rato te bepalen bedrag van de Contributie.

 

7. Huisregels en Ontzetting uit het Lidmaatschap

 1. Gedurende de deelname aan een Netwerkbijeenkomst zal Lid zich gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden, de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen, de door de exploitant van de plaats waar een Netwerkovereenkomst plaatsvindt, gestelde voorschriften en de huisregels van Blizz Business. Verbale en fysieke agressie, intimidatie, drugsgebruik en dronkenschap zijn nimmer toegestaan.
 2. Bij overtreding door Lid van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Blizz Business gerechtigd Lid verdere toegang tot een Netwerkbijeenkomst te weigeren, zonder dat Lid recht heeft op restitutie van Contributie of enige andere schadevergoeding.
 3. Bij herhaaldelijke of bij zeer grove overtreding door Lid van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Blizz Business gerechtigd Lid uit het lidmaatschap te ontzetten, zonder dat Lid recht heeft op restitutie van Contributie of enige andere schadevergoeding.
 4. Indien Lid door Blizz Business uit het Lidmaatschap is ontzet, kan nadien geen nieuw lidmaatschap meer worden aangegaan.

 

8. Aansprakelijkheid & vrijwaring

 1. Blizz Business is gedurende Netwerkbijeenkomsten niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of verlies van zaken van Lid en/of van derden. Onder zaken van Lid wordt tevens begrepen vervoersmiddelen, lading en/of inventaris van vervoersmiddelen, schriftelijke bescheiden, waardepapieren en digitale bestanden.
 2. Blizz Business is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen ‐maar niet beperkt tot ‐ gevolgschade zoals gederfde winst of gemiste kansen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Blizz Business is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Blizz Business gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico, behoudens in geval dwingend recht zich daartegen verzet of als de schade door Blizz Business is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Blizz Business zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben.
 4. Indien, om wat voor reden dan ook, uit hoofde van de door Blizz Business gesloten aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van Blizz Business beperkt tot de Contributie dat Lid heeft betaald.
 5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Lid jegens Blizz Business in verband met een Netwerkbijeenkomst vervallen zodra een periode van zes maanden is verstreken na de dag waarop Lid bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden en in ieder geval zes maanden na de datum van een Netwerkbijeenkomst.

 

9. Intellectueel eigendom en bescherming bedrijfsgeheimen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Blizz Business de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door Blizz Business gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, berekeningen, programmatuur en dergelijke.
 2. De rechten op de in het vorige Lid van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Blizz Business ongeacht of aan Lid voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Lid is gehouden de aan Lid verstrekte gegevens als bedoeld in het eerste Lid van dit artikel op eerste verzoek binnen een door Blizz Business gestelde termijn te retourneren.

 

10. Privacy en gegevensbescherming

 1. Blizz Business bewaakt de privacy van Lid en handelt daarbij volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe hanteert Blizz Business een privacyverklaring die te raadplegen is op de Website van Blizz Business en op verzoek wordt toegestuurd.

 

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen Lid en Blizz Business is onderworpen aan het Nederlandse recht, ook als de Netwerkbijeenkomsten of Evenementen van Blizz Business plaatsvinden in een ander land dan Nederland of indien Lid gevestigd is in een ander land dan Nederland.
 2. Alle geschillen die betrekking hebben op het Lidmaatschap, Netwerkbijeenkomsten en/of Evenementen, leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening van Blizz Business, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in de rechtbank Limburg, locatie Maastricht worden beslecht.