1. DEFINITIES

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt.

 1. Privacybeleid: het door Blizz Business vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. Blizz Business: de eenmanszaak van zelfstandig professional mevr. Debby Gransier, waarvoor het Privacybeleid geldt.
 3. Website: de website van Blizz Business onder de domeinnaam blizzbusiness.nl
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Blizz Business verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Lid: natuurlijk persoon die zich voor een Lidmaatschap van Blizz Business heeft aangemeld en door Blizz Business is geaccepteerd op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Blizz Business verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

 

2. ALGEMEEN

Blizz Business is de eenmanszaak van Debby Gransier, gevestigd en kantoorhoudende te (6451 CG) Schinveld aan de Jabeekerstraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 14095390;

BLiZZ Business biedt een platform aan voor netwerkbijeenkomsten, per regionaal team georganiseerd waar op een aansprekende locatie en met een programma met een actueel thema, een inspirerende spreker en – indien mogelijk – een netwerkborrel en -diner, gelegenheid is om in contact te komen met leden van het eigen regionale team en met deelnemende leden van andere regionale teams.

Ten behoeve van deze activiteiten worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Blizz Business behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG / GDPR.

 

2.1. Doelstellingen van vastlegging zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de organisatie van bovengenoemde netwerkbijeenkomsten als onderdeel van de overeenkomst tussen Blizz Business en de leden, gasten en sprekers;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de leden, gasten en sprekers;
 • het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante aanbiedingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Blizz Business;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

2.2. De volgende persoonsgegevens worden door Blizz Business verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de leden, gasten en sprekers;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • eventueel nationaliteit en geboorteplaats van de leden, gasten en sprekers;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

 

2.3. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
  • belast zijn met de hierboven onder 2.1 opgesomde werkzaamheden, of
  • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 2.1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
  • de leden, gasten en sprekers hun ondubbelzinnige toestemming hebben verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
  • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Blizz Business zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
  • bij inkoop van diensten die via derden geleverd worden.

 

3. GEHEIMHOUDING

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Blizz Business steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG / GDPR is bepaald.

Eventuele (toekomstige) medewerkers van Blizz Business zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG / GDPR dienen te behandelen.

 

4. GEBRUIK EN OPSLAG VAN PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Blizz Business niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van leden, gasten en sprekers of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

 

5. BEVEILIGING, BEWARING EN VERWIJDERING

Blizz Business heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Blizz Business ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG / GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 

6. VERSTREKKING VAN GEGEVENS BINNEN BLIZZ BUSINESS

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Blizz Business uitsluitend verstrekt aan (eventuele) medewerkers van Blizz Business die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

7. VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Blizz Business zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien Blizz Business op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website zijn links naar websites van andere partijen opgenomen. Blizz Business draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

 

8. INZAGE- EN WIJZIGINGSRECHT/BEZWAAR GEBRUIK

Zowel de leden, gasten en sprekers hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG / GDPR. Tevens hebben de leden, gasten en sprekers het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens.

Indien leden, gasten en sprekers van (een van) deze rechten gebruik willen maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Blizz Business kan hij/zij Blizz Business een e-mail sturen naar info@blizzbusiness.nl.

 

9. COOKIES

Blizz Business maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’van Blizz Business, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Blizz Business cookies gebruikt, kan gevonden worden op https://blizzbusiness.nl/cookiebeleid/

 

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Blizz Business behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Blizz Business adviseert leden, gasten en sprekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van januari 2022.

Uw gegevens worden door Blizz Business zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met Debby Gransier. Dit kan via email: info@blizzbusiness.nl.

 

11. KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat Blizz Business niet of op een onjuiste wijze uitvoering geeft aan hetgeen is bepaald in artikel 8, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens.Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.